Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, η στήριξη του επαγγελματία του κλάδου, η μέριμνα για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, η προστασία του περιβάλλοντος και η υγεία & ασφάλεια στην εργασία αποτελούν κύριες προτεραιότητες για την PROVET.

Κοινωνικό Σύνολο

girl kissing frog

Η PROVET, ως η μεγαλύτερη ελληνική εταιρία στον κτηνιατρικό χώρο, οφείλει να διαθέτει υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, το οποίο και να χαρακτηρίζει τις καθημερινές της δραστηριότητες.

Βασική μας προτεραιότητα είναι η παροχή κτηνιατρικών και κτηνοτροφικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Η PROVET συνεργάζεται με επιστημονικούς φορείς, συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα και παρακολουθεί τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο έχοντας ως απώτερο στόχο να προσφέρει ασφαλή για τα ζώα και τον άνθρωπο προϊόντα, τα οποία να πληρούν όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Παράλληλα, συμμετέχει σε προγράμματα εμβολιασμών παραγωγικών ζώων, ενώ συνεργάζεται και με δημόσιους φορείς, αναγνωρίζοντας την ευθύνη της απέναντι στην κοινωνία και συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην παροχή υψηλής ποιότητας τελικού προϊόντος για τον καταναλωτή.

διασφαλίζουμε τη Δημόσια Υγεία – στηρίζουμε τον επαγγελματία του κλάδου

Σημαντική είναι και η συμμετοχή της PROVET στην ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας. Μέσα στη μακρόχρονη πορεία της, η εταιρεία βρίσκεται σταθερά δίπλα στον επαγγελματία του χώρου και συμβάλλει έτσι στην ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής.

Αξιοσημείωτη είναι και η συμμετοχή της PROVET σε δράσεις που αφορούν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Για περισσότερο από 15 χρόνια στην εταιρεία διοργανώνεται ημέρα αιμοδοσίας, όπου συμμετέχουν όσοι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα αυτή, προσφέροντας έτσι ένα πολύτιμο δώρο ζωής. Τέλος, η PROVET στηρίζει ιδρύματα για τα παιδιά, δρώντας ενεργά και προσφέροντας οικονομική στήριξη και αγαθά που χρειάζονται.

Περιβάλλον

girl kissing frog

Η προστασία του Περιβάλλοντος αποτελεί για την PROVET κύρια προτεραιότητα. Είναι μέρος της ευθύνης της απέναντι στην κοινωνία και τον άνθρωπο, κύριος άξονας των καθημερινών δραστηριοτήτων της.

Μέσω του συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζει, η PROVET δεσμεύεται για:

  • Τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης και την αποφυγή ρύπανσης
  • Τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και
  • Τη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις που απορρέουν από την αδειοδότησή της.

Η Περιβαλλοντική Πολιτική της εταιρείας εστιάζει στην:

  • Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων
  • Ελαχιστοποίηση παραγωγής αποβλήτων και την ορθή διαχείριση αυτών, δίνοντας προτεραιότητα στην ανακύκλωση
  • Διαρκή Ενημέρωση και εκπαίδευση του Προσωπικού σε θέματα Περιβάλλοντος.

Η υπεύθυνη συντήρηση των εγκαταστάσεων, οι συνεχείς μετρήσεις και επιθεωρήσεις, εξασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση της εκπομπής ρύπων προς το περιβάλλον καθώς και τον περιορισμό των παραγόμενων αποβλήτων, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εταιρείας.

Η εταιρεία διαθέτει σημαντικούς πόρους, ώστε μέσω των περιβαλλοντικών προγραμμάτων που υιοθετεί, να προωθεί την προστασία του Περιβάλλοντος και τελικά να βοηθά στην αναβάθμιση της ζωής όλων μας.

Υγεία & Ασφάλεια

girl kissing frog

Απώτερος στόχος της PROVET είναι η εκτέλεση όλων των εργασιών με τις καλύτερες απαιτήσεις σε ποιότητα και χρόνο, χωρίς ατύχημα ή περιστατικό που θα βλάψει την ανθρώπινη υγεία.

Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων είναι μέλημα όλων όσων συμμετέχουν στις δραστηριότητες της εταιρείας και εξαρτάται πάνω από όλα από τους ίδιους τους εργαζόμενους.

Η PROVET προωθεί την ολοένα και αυξανόμενη επίδοση στην Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, ενεργώντας στα πλαίσια μιας ολοένα και αυστηρότερης νομοθεσίας.

Η στρατηγική της PROVET για τη μείωση της επικινδυνότητας των δραστηριοτήτων της, βασίζεται στην πρόληψη της δημιουργίας επικίνδυνων καταστάσεων, καθώς και στην ανίχνευση και άμεση εξάλειψη των επικίνδυνων καταστάσεων που δημιουργούνται.

Η πολιτική και οι στόχοι της PROVET για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, εφαρμόζονται από όλους τους εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης και όλοι μαζί, αναγνωρίζοντας τους επιμέρους κινδύνους των χώρων εργασίας τους, συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλεφωνικό κέντρο 210-5508500, Εmail:

Κλάδος Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Διατροφικών

Tel.: 210-5575770-3

Κλάδος Provet International

Tel.: 210-5508500

Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης – Αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών Φαρμάκων

Για οποιαδήποτε αναφορά ανεπιθύμητης ενέργειας ύστερα από τη χρήση των κτηνιατρικών φαρμάκων της PROVET, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης:

Τηλ.: +30 210-5508777

Πού βρίσκονται τα γραφεία της Provet;

Τα γραφεία της Provet βρίσκονται στη διασταύρωση των οδών Νικηφόρου Φωκά & Αγ. Αναργύρων, 193 00, στον Ασπρόπυργο Αττικής. Δείτε το χάρτη με τις οδηγίες πρόσβασης, όπου μπορείτε να βρείτε και σύνδεσμο τοποθεσίας για χρήση σε κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές με συστήματα πλοήγησης (GPS).

Θέλω να ενημερωθώ για τα webinars.

Διοργανώνονται webinars για τους Κτηνιάτρους & τους Φοιτητές Κτηνιατρικής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος: