Πιστοποιήσεις

GMP

GMP Compliant

Οι Κανόνες Ορθής Παραγωγής κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων (Good Manufacturing Practice for Medicinal Products) είναι κανονισμοί που έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να τηρούνται κατά την ανάπτυξη, την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο των φαρμακευτικών κτηνιατρικών προϊόντων.

Μέσω αυτών των κανόνων, εξασφαλίζεται ότι τα προϊόντα έχουν παρασκευαστεί σύμφωνα με την Άδεια Κυκλοφορίας τους και τις εγκεκριμένες προδιαγραφές και ότι είναι ασφαλή για τη Δημόσια Υγεία, ποιοτικώς κατάλληλα και αποτελεσματικά.

Η PROVET διαθέτει εγκαταστάσεις ανάπτυξης, παραγωγής και ελέγχου φαρμακευτικών κτηνιατρικών προϊόντων οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τους κανονισμούς GMP της Ευρωπαϊκής Ένωσης (91/412/ECC).

Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις επιθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων από τον οποίο και εκδίδεται το πιστοποιητικό GMP.

ασφάλεια και ποιότητα σε προϊόντα και υπηρεσίες, προστατεύοντας πάντα την υγεία και το περιβάλλον

Η PROVET έχει δυνατότητα παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου των εξής κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων:

  • Στείρα προϊόντα (ενέσιμα μικρού όγκου ασήπτως γεμιζόμενα, απλά και πενικιλινούχα, ενέσιμα μεγάλου όγκου τελικώς αποστειρούμενα).
  • Μη στείρα προϊόντα (δισκία απλά, αντιβιοτικά, ορμονούχα, κολπικά - υγρά για εσωτερική χρήση - υγρά για εξωτερική χρήση – σπρέι, αντιβιοτικά και εξωπαρασιτοκτόνα – σκόνες για εσωτερική χρήση, απλές, αντιβιοτικές, πενικιλλινούχες- κρέμες).
  • Φαρμακούχα προμίγματα και φαρμακούχες ζωοτροφές.

GLP

GLP Compliant

Οι Αρχές Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (Good Laboratory Practice) αποτελούν ένα σύστημα ποιότητας, που αφορά στην οργανωτική διαδικασία και τις συνθήκες υπό τις οποίες οι εργαστηριακές μη κλινικές μελέτες για την ασφάλεια της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, σχεδιάζονται, διεξάγονται, ελέγχονται, καταγράφονται, αρχειοθετούνται και παρουσιάζονται στη συντασσόμενη τελική έκθεση (ENV/MC/CHEM(98)17:section I).

Η PROVET διαθέτει Πειραματική Μονάδα πιστοποιημένη από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ), η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις Αρχές G.L.P.

Η Πειραματική Μονάδα G.L.P. της PROVET, μπορεί να υποστηρίξει και να διεξάγάγει τις ακόλουθες μελέτες:

  • Προσδιορισμό φαρμάκων σε βιολογικά υγρά, που αναφέρονται σε μελέτες φαρμακοκινητικής, βιοδιαθεσιμότητας και βιοϊσοδυναμίας.
  • Προσδιορισμό καταλοίπων σε ζωικούς ιστούς και ζωικά προϊόντα.

ISO 9001:2008

Πιστοποίηση ISO 9001:2008

Η PROVET εφαρμόζει, σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της, το πρότυπο ISO 9001:2008: ένα διεθνές σύστημα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο ορίζει τις απαιτήσεις σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί μία εταιρεία, ώστε το τελικό προϊόν και οι παρεχόμενες υπηρεσίες να θεωρούνται ικανοποιητικά, τόσο από τους πελάτες της όσο και από τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.

Μέσω αυτού επιτυγχάνεται αποτελεσματικός έλεγχος όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την έρευνα και ανάπτυξη, τις προμήθειες, την παραγωγή, τον ποιοτικό έλεγχο, την αποθήκευση, τη διακίνηση, την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες κ.λ.π.

Αποτέλεσμα της εφαρμογής του προτύπου αυτού, είναι η διατήρηση και ενίσχυση της καλής φήμης και αξιοπιστίας που διαθέτει η εταιρεία στην αγορά.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλεφωνικό κέντρο 210-5508500, Εmail:

Κλάδος Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Διατροφικών

Tel.: 210-5575770-3

Κλάδος Provet International

Tel.: 210-5508500

Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης – Αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών Φαρμάκων

Για οποιαδήποτε αναφορά ανεπιθύμητης ενέργειας ύστερα από τη χρήση των κτηνιατρικών φαρμάκων της PROVET, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης:

Τηλ.: +30 210-5508777

Πού βρίσκονται τα γραφεία της Provet;

Τα γραφεία της Provet βρίσκονται στη διασταύρωση των οδών Νικηφόρου Φωκά & Αγ. Αναργύρων, 193 00, στον Ασπρόπυργο Αττικής. Δείτε το χάρτη με τις οδηγίες πρόσβασης, όπου μπορείτε να βρείτε και σύνδεσμο τοποθεσίας για χρήση σε κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές με συστήματα πλοήγησης (GPS).

Θέλω να ενημερωθώ για τα webinars.

Διοργανώνονται webinars για τους Κτηνιάτρους & τους Φοιτητές Κτηνιατρικής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος: